Ga naar belangrijkste inhoud.

Gezinscoach 1G1P Oost-Brabant (standplaats Houwaart)

Gezinscoach 1G1P Oost-Brabant (standplaats Houwaart)

We zoeken een gezinscoach voor Jeugdhulp Oost-Brabant met standplaats Houwaart.
We verwachten expertise vanuit Algemeen welzijnswerk, Agentschap opgroeien (Bijzondere jeugdzorg/Kind en Gezin), Agentschap Personen met een handicap of gelijkwaardige expertise vanuit eigen ervaring.
Een hulpverleningsgesprek in het Frans kunnen voeren is een plus.

Opdracht  gezinscoach  

 • Voorzien in laagdrempelig, generalistisch, laag-intensief, krachtgericht aanbod in gezinnen die (nog) geen aansluiting vinden bij andere actoren in de jeugdhulp.
 • Maximaal inzetten op zo kort mogelijke trajecten.
 • Helpen het  gezin een gezinsplan op te maken,  en verbinden van gezinsleden met informeel en formeel aanbod in de eigen omgeving (‘wrap-around’-model).
 • Zich organiseren zich in nauwe verbinding met het regionale intersectorale hulpaanbod en uitwerken van structurele samenwerkingen.
 • Waar nodig ad hoc casusoverleg organiseren om het hulpaanbod af te stemmen en de toeleiding tot meer gepaste en toegankelijke hulp zo vlot mogelijk te laten lopen
 • Samen met de andere teamleden garanderen dat er een gevarieerde expertise aanwezig blijft in de teams en mee interne coaching opnemen.
 • Binnen het team praktische opdrachten opnemen en onder mekaar verdelen (niet hiërarchisch). Zoals werkplanning, ICT, registratie, kasbeheer, ‘goed huisvaderschap’, permanentie, …
 • Ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, burgerinitiatieven, … betrekken en structurele samenwerking uitbouwen.

 

Gewenst profiel

 • De gezinscoach is een aanspreekpunt voor een gezin met moeilijkheden in de opvoeding (verschillende levensterreinen betrokken, dynamisch ontwikkelende noden) .
 • De gezinscoach werkt taakgericht met het gezin en de gezinsleden naar een plan op maat van het gezin en biedt zelf  geen gespecialiseerde hulp aan.
 • De gezinscoach kan taakgericht werken, de nodige stappen zetten en komen tot een plan met zowel het informele als het professionele netwerk.
 • De gezinscoach werkt verbindend tussen enerzijds het gezin dat een hoofdrol speelt in de regie van hulp, het informeel netwerk van en rond het gezin  en anderzijds de professionele hulpverlening.  De gezinscoach motiveert personen en diensten om taken op te nemen in het realiseren van het gezinsplan.
 • De gezinscoach is zowel vaardig in individuele contacten, het luisteren naar én het spreken met gezinnen en hun familie, als in  het organiseren en leiden van ruimer overleg ifv van opmaak en uitvoering van het gezinsplan.
 • De gezinscoach is in staat om vanuit krachtgericht werken een evenwicht te vinden  in het  omgaan met de onmachtservaringen van gezinnen met complexe moeilijkheden en het geloof in mogelijkheden die zowel in het eigen netwerk als in het professionele netwerk aanwezig zijn.
 • De gezinscoach kan op een informele wijze professioneel handelen.
 • De gezinscoach kan omgaan met ambivalentie en het bestaan van verschillende perspectieven ivm een situatie en weet dit verschil constructief te hanteren.
 • De gezinscoach begrijpt het nut en de kracht van bestaande hulpverleningsvormen én durft tegelijkertijd nieuwe methodieken inzetten waarbij een krachtgerichte benadering centraal staat.
 • De gezinscoach is bereid op verschillende locaties te werken met gezinnen (thuis, in een voor het gezin vertrouwde professionele omgeving, etc.).
 • De gezinscoach staat open om te reflecteren en gecoacht te worden zowel individueel als in team in verband met de invulling van deze taak.

Competenties 

 • Zich bij veranderende omstandigheden (omgeving, werkwijzen of mensen) makkelijk aanpassen.
 • Kunnen omgaan met conflicten, vanuit een houding van meerzijdige partijdigheid en daarbij gericht zijn op herstel en verbinding.
 • Originele of nieuwe ideeën en oplossingen kunnen bedenken: creatieve invalshoeken kunnen bedenken die zowel aansluiten als afwijken van gevestigde denkpatronen.
 • Kansen creëren of problemen signaleren en hierover overleggen en initiatief nemen zonder af te wachten.
 • Zich kunnen inleven en bewust zijn van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van het eigen gedrag op hen.
 • Zich op een integere wijze houden aan de normen, waarden en omgangsregels die gelden voor de functie en voor de cultuur waarin men werkt.
 • Concrete en gerichte acties kunnen ondernemen om de vooropgestelde resultaten te halen.
 • Op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat.
 • Vasthoudend zijn en bij tegenslagen zowel vasthouden aan de ingezette koers als zo nodig bijsturen met het oog op efficiëntie.

Ons aanbod

 • Een passende verloning volgens de barema’s van het agentschap Opgroeien.
 • Een contract in afstemming met de betrokken werkgever ( = een partner binnen Jeugdhulp Oost -Brabant).
 • Een stimulerende en dynamische nieuwe werkomgeving, georganiseerd door een samenwerking van een ruime intersectorale  groep van partners die actief zijn in de jeugdhulp.
 • De kans om actief mee vorm te geven aan de operationalisering van het netwerk Jeugdhulp Oost- Brabant en hierin een vernieuwend regionaal aanbod jeugdhulp te realiseren, in een buitengewone organisatiestructuur.

Selectieprocedure

Stuur je motivatiebrief en cv via de website door.

Gezinscoach 1G1P Oost-Brabant (m/v/x) | Sporen

Solliciteer nu


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen