Ga naar belangrijkste inhoud.

Missie

Missie

De verankering van ervaringsdeskundigheid in kansarmoede en sociale uitsluiting

Opdracht

DeLink strijdt voor een rechtvaardige samenleving zonder armoede en zonder sociale uitsluiting. Het armoedebeleid moet de kansen en keuzemogelijkheden creëren voor mensen om het leven te leiden dat ze wensen te leiden. Het uitoefenen van grondrechten door alle burgers staat hierin centraal.   

Dàt realiseren kan niet zonder een meer rechtvaardige verdeling van en gelijke toegang tot maatschappelijke hulpbronnen, van wetgeving over financiële bestaansmiddelen tot alle vormen van zorg-, hulp- en dienstverlening.   

Alle betrokken professionals en instituties moeten hun rol opnemen om die toegang te realiseren.   

De verschillen in leefwerelden en tussen leef- en systeemwereld zorgen evenwel wederzijds voor misverstanden en onbegrip. Het erkennen van die “missing link”, van de gekwetste binnenkant van mensen, alsook het waarderen van de krachten en mogelijkheden van mensen die leven in armoede zijn primaire voorwaarden voor elk armoedebeleid.   

Samenwerking met en het structureel betrekken van mensen in armoede in de werking en beleid van de betrokken sociale organisaties en overheden, ook via permanente samenwerking en door de volwaardige inbedding van ervaringsdeskundigen via tewerkstelling, zijn noodzakelijk voor duurzame armoedebestrijding.

Doelen en middelen 

DeLink wil haar missie realiseren door in te zetten op de ontwikkeling en verankering van ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting. In wisselwerking met professionele en academische kennis, is de kennis en ervaring ‘van binnenuit’ onmisbaar.  

DeLink bouwt professionele bruggen tussen leef- en systeemwereld door het organiseren en stimuleren van: 

  • professionaliseringstrajecten voor mensen met armoede-ervaring; 
  • methodiekontwikkeling en onderzoek naar het inbrengen van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid in de armoedebestrijding; 
  • werkveldondersteuning bij de tewerkstelling van opgeleide ervaringsdeskundigen.

Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen