Ga naar belangrijkste inhoud.

Visie

Visie

Individuele en structurele armoedebestrijding in een solidaire samenleving

DeLink wil bijdragen aan de volwaardig burgerschap van mensen die leven in armoede en sociale uitsluiting. 

De Belgische grondwet verleent elke persoon het recht om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid (Artikel 23 van de Belgische grondwet). Leven in armoede schendt echter de menselijke waardigheid.

Grondrechten zijn behoorlijk wettelijk en institutioneel verankerd, maar ze worden voor mensen die leven in armoede en sociale uitsluiting niet ten volle gerealiseerd. Dat vraagt een structurele, collectieve en individuele aanpak van armoede en sociale uitsluiting.  

Om armoede structureel te bestrijden is een meer rechtvaardige verdeling van maatschappelijke (hulp)bronnen op alle levensdomeinen essentieel. Dit betekent in de eerste plaats meer gelijke toegang tot alle vormen van zorg-, hulp- en dienstverlening die noodzakelijk zijn om grondrechten ten volle te kunnen uitoefenen.  

Er is evenzeer nood aan individuele armoedebestrijding waarbij mensen worden erkend in hun gekwetste binnenkant, hun krachten en mogelijkheden en waarin ze ruimte en tijd krijgen om te leren en te groeien. Dit wordt al te vaak niet gezien, gewaardeerd of aangesproken.  

Het verzekeren van grondrechten vraagt van een samenleving om reële kansen en keuzemogelijkheden te creëren voor alle mensen zodat ze in staat zijn het leven te leiden dat ze graag willen leiden. De verschillen in leefwerelden en tussen leef- en systeemwereld zorgen te vaak voor misverstanden, onbegrip, het niet vinden van aansluiting bij elkaar.

Vele sociale professionals en instanties spelen een rol in het verbinden van maatschappelijke hulpbronnen met mensen die leven in armoede, maar slagen daar onvoldoende in. Daardoor blijft een diepe en structurele kloof bestaan tussen mensen die leven in armoede en de rest van de samenleving, er is een ‘missing link’. 

Er is dus nood aan diepgaande kennis, inzicht en deskundigheid van binnenuit over wat het betekent om in armoede te leven. Het is dan ook nodig om deze ervaringskennis en -deskundigheid – in wisselwerking met professionele en wetenschappelijke kennis – te waarderen, onderbouwen en uit te diepen.  

Alleen vanuit samenwerking en de erkenning van een gedeeld belang kunnen we een brug slaan tussen maatschappelijke hulpbronnen en de concrete levens van mensen zelf. Sensibilisering van de publieke opinie en maatschappelijke actie zijn dan ook nevendoelstellingen! 

Deze aanpak en inzet van middelen is een handreiking om samen een menswaardige en rechtvaardige samenleving uit te bouwen.

Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen