Ga naar belangrijkste inhoud.

Nog even opfrissen : nog steeds een basistraject kansarmoede via VIVO mogelijk in 2024

Nog even opfrissen : nog steeds een basistraject kansarmoede via VIVO mogelijk in 2024

deLink biedt in 2024 samen met VIVO een vernieuwd “basistraject kansarmoede” aan.

deLink biedt in 2024 samen met VIVO een vernieuwd “basistraject kansarmoede” aan voor organisaties die onder de paritaire comités/vormingsfondsen 319.01, 329 en 331 vallen. Het gaat dan onder andere over socio-cultureel werk, kinderopvang, jeugd-en gehandicaptenzorg, …. De organisaties hoeven hiervoor zelf niets te betalen, het vormingsfonds dekt alle kosten. deLink vzw gaat op verschillende manieren tewerk in deze samenwerking:

  • Ofwel betreft het een organisatie die een dienst-of hulpverlenend aanbod heeft gericht op mensen in sociaal kwetsbare situaties. deLink vzw ondersteunt dan in het verbeteren van de eigen diensten voor mensen in kansarmoede.
  • Ofwel betreft het een werkgever van mensen uit sociaal kwetsbare situaties. deLink vzw ondersteunt dan in het vormgeven van een intern beleid dat rekening houdt met de leefwereld van werknemers of vrijwilligers in kansarmoede.

Hoe ziet een traject eruit?

  • De organisatie kan intekenen op een maatgericht ondersteuningstraject door deLink vzw. Tijdens een traject begeleidt deLink vzw de organisatie altijd met een “tandem” van vormingsmedewerkers, waarvan één  een opgeleide ervaringsdeskundige (OED) is. Deze OED brengt dan ook de stem van de doelgroep in het traject.
  • Het traject wordt opgedeeld in drie fases. Afhankelijk van de noden van de organisatie kan er worden gekozen om deze onmiddellijk na elkaar te doorlopen of kan er (voorlopig) worden gestopt na de eerste fase.
  • deLink vzw voert de begeleiding zo veel mogelijk ter plaatse uit. De afspraken hierrond worden vastgelegd in een verkennend gesprek. In dit gesprek wordt de methodiek van ervaringsdeskundigheid toegelicht en worden de ervaren uitdagingen en vragen besproken.
  • deLink vzw beoogt een efficiënte en duurzame begeleiding van ongeveer 6 maanden. Op het einde krijg je een rapport met verdere aanbevelingen. Twee maanden na afloop van het traject, komen de medewerkers van deLink vzw terug ter plekke voor een feedbackmoment.

Fase 1: Basisvorming: de leefwereld en effecten van armoede

Met de hulp van de ervaringsdeskundige wordt de complexe leefwereld van armoede en sociale uitsluiting zichtbaar gemaakt. In deze vorming krijg je de nodige inzichten mee om te starten met de rest van het traject. Deze vorming kan een halve dag, volledige dag of twee dagen ( incl. verdieping) duren.

Fase 2:Organisatie-of drempelscan en ontwerp veranderingstraject

Er wordt samen met de begeleidende tandem een ondersteuningstraject op maat opgesteld, aan de hand van een drempelscan. De scan brengt de verschillende drempels in de organisatie in beeld waar mensen in kansarmoede tegenaan botsen ( op micro-, meso-, macroniveau). Dit kan als basis worden gebruikt voor de concrete acties waarmee de organisatie aan de slag gaat.

Fase 3 : uitvoering veranderingstraject door de tandem

De tandem ondersteunt de organisatie – in kader van het samen bepaalde veranderingstraject- aan de hand van werkvormen als coaching, intervisie, werkgroepen, ..

Hoe vraag je zo’n basistraject aan ?

Voorwaarde is dat je organisatie onder de paritaire comités 319.01, 329 en 331 valt.
Je kan je aanvraag indienen via:

  • info@delinkarmoede.be
  • rechtstreeks bij trajectondersteuner Daevy Amerlynck: daevy.amerlynck@delinkarmoede.be

Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen