Ga naar belangrijkste inhoud.

Basistraject kansarmoede in samenwerking met VIVO

Basistraject kansarmoede in samenwerking met VIVO

Ben jij een organisatie die valt onder de paritaire comités/vormingsfondsen 319.01, 329 en 331 (onder meer socio-cultureel werk, kinderopvang, jeugd- en gehandicaptenzorg …)? Dan kan je intekenen op een vernieuwd project 'basistraject kansarmoede' - een samenwerkingsproject van De Link & VIVO. Als organisatie hoef je daarvoor zelf niets te betalen. Het vormingsfonds dekt alle kosten.

Heeft jouw organisatie een dienst- of hulpverlenend aanbod, gericht op mensen in sociaal kwetsbare situaties? Er wordt ondersteuning voorzien in het verbeteren van de eigen diensten voor mensen in kansarmoede (zoals activiteiten, hulpverlening en individuele begeleiding).

Is jouw organisatie een werkgever van mensen uit sociaal kwetsbare situaties? Dan wordt er ondersteuning voorzien in het vormgeven van een intern beleid dat rekening houdt met de leefwereld van werknemers of vrijwilligers in kansarmoede.

Hoe ziet een traject eruit?

  • Jouw organisatie kan intekenen op een maatgericht ondersteuningstraject. Tijdens een traject krijgt jouw organisatie begeleiding, en altijd met een ’tandem’ van vormingsmedewerkers, waarvan één ‘opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’, die zo de stem van de doelgroep binnenbrengt.
  • Het traject wordt opgedeeld in drie fases. Afhankelijk van de noden van jouw organisatie kan er worden gekozen om deze onmiddellijk na elkaar te doorlopen of kan er (voorlopig) worden gestopt na de eerste fase.
  • De begeleiding gebeurt zo veel mogelijk ter plaatse. De afspraken hierrond worden vastgelegd in een verkennend gesprek. In dit gesprek wordt de methodiek van ervaringsdeskundigheid toegelicht en worden de ervaren uitdagingen en vragen besproken. Het gesprek vindt plaats met een beperkt aantal aanvragers van het project (leidinggevenden, projectmedewerkers, stafleden).
  • We beogen een efficiënte en duurzame begeleiding van ongeveer 6 maanden. Op het einde krijg je een rapport met verdere aanbevelingen. Twee maanden na afloop van het traject, komen de begeleiders terug ter plekke voor een feedbackmoment.

Fase 1: Basisvorming: de leefwereld en effecten van armoede

Met de hulp van de ervaringsdeskundige wordt de complexe leefwereld van armoede en sociale uitsluiting zichtbaar gemaakt. In deze vorming krijgt jouw organisatie de nodige inzichten mee om te starten met de rest van het traject. Deze vorming kan een halve dag, volledige dag of twee dagen (inclusief verdieping) duren.

Fase 2: Organisatie- of drempelscan en ontwerp veranderingstraject

Er wordt samen met de begeleidende tandem een ondersteuningstraject op maat opgesteld, aan de hand van een drempelscan. De scan brengt de verschillende drempels in jouw organisatie in beeld waar mensen in kansarmoede tegenaan botsen (op micro-, meso- en macroniveau). Dit kan als basis worden gebruikt voor de concrete acties waarmee de organisatie aan de slag gaat.

Fase 3 : uitvoering veranderingstraject door de tandem

De tandem ondersteunt jouw organisatie – in kader van het  samen bepaalde veranderingstraject –  aan de hand van werkvormen als coaching, intervisie, werkgroepen, …

Hoe vraag je zo’n basistraject aan?

Een voorwaarde is dat je organisatie onder de paritaire comités 319.01, 329 en 331 valt.

Je kan aanvragen via De Link zelf, via of 02/204 06 90 of rechtstreeks bij trajectondersteuner Daevy Amerlynck: of 0493/668994.

Of bij VIVO:


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen