Ga naar belangrijkste inhoud.

Het Link -effect in actie: Procesbegeleiding bij GBO

Het Link -effect in actie: Procesbegeleiding bij GBO

deLink deed vanaf 2021 aan procesbegeleiding in 4 regionale Vlaams-Brabantse werkingen van het GBO.

Netwerkevent 17 november 2023: ‘Ervaringsdeskundigheid: de kracht van het verschil’ - De Link

deLink deed vanaf 2021 aan procesbegeleiding in 4 regionale Vlaams-Brabantse werkingen van het GBO/ Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO Amalo, GBO Grimbergen, GBO Pajottenland, GBO Druivenstreek).

Het GBO is een regionaal samenwerkingsverband dat minstens het OCMW, het CAW en de erkende diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen omvat. Vanuit Departement Zorg Vlaanderen wordt dit aangestuurd; reeds 61 GBO’s zijn in pilootfase en gefaseerd sinds 2021 opgestart en dit loopt tot eind 2025.

Het Geïntegreerd Breed Onthaal biedt neutrale informatie over het aanbod van lokale sociale hulp- en dienstverlening én focust zich op rechten verkennen én realiseren van basisrechten, hulpvragen verhelderen en op een neutrale wijze naar de gepaste lokale sociale hulp- en dienstverlening doorverwijzen. Het GBO wordt in se gerealiseerd vanuit het Sociaal Huis, onder regie van een lokaal bestuur. Het GBO wil geen nieuw algemeen loket uitbouwen maar is een methodiek om participatief en krachtgericht te kunnen werken in de hulp- en dienstverlening.

deLink nam in de 4 GBO-werkingen volgende taken op en biedt hierin een meerwaarde:

  • Basisvorming en/ of verdiepende vorming aanbieden: algemeen over de leefwereld van armoede en sociale uitsluiting of over een specifiek onderwerp ( vb. stress en schaarste, dramadriehoek,…) of betreffende specifieke instrumenten en methodieken.
  • Deelname & ondersteuning van de stuurgroep GBO: via de opgeleide ervaringsdeskundige bewaken we de stem van de doelgroep, we vervullen een brug- en tolkfunctie tussen partners en/of doelgroep en denken vanuit deze bril mee over beleidslijnen en acties.
  • Deelname & ondersteuning GBO – teams ( intervisie/casusoverleg) : met basiswerkers van de 4 organisaties bespreken we ad hoc concrete casussen waarbij de blik van de ervaringsdeskundige cruciaal is. Daardoor worden o.m. drempels van sociale regelgeving vanuit de bril van de doelgroep binnen gebracht. Ook het toetsen van de (regionale) sociale kaart aan de reële noden van de doelgroep is een belangrijke taak van deLink.
  • Deelname specifieke werkgroepen en netwerkdagen : dit impliceert o.m. het bewaken van partnerschappen op lokaal niveau, zoals bij het VISIT-project bij GBO Amalo ( VISIT – Huis van het Kind Asse). Dit project omvat de ondersteuning van kwetsbare gezinnen met een pasgeboren baby en dit op een outreachende manier. Een VISIT-medeweker gaat bij de gezinnen langs om samen met hen een mini-rechtenonderzoek uit te voeren en ondersteuning te bieden bij papierwerk, informatie te geven over – en toe te leiden naar lokale organisaties en diensten. Dit is gestart op gemeentelijk niveau maar wordt nu uitgerold naar alle GBO-partners in de regio. De Link was betrokken vanaf het prille begin: bij de eerste aanzetten, het uitwerken van het project, het vormgeven, van promofilmpjes en de wegwijzergids voor ouders, … heeft de opgeleide ervaringsdeskundige een cruciale rol gespeeld.
  • Screenen & ontwikkelen van materiaal : het mee nadenken als opgeleide ervaringsdeskundige over doeltreffende communicatie naar de doelgroep (klare taal, ontwikkelen visueel materiaal, …) via een screening van de flyers, infogidsen, website, … en officiële documenten. Ook het vorm geven van reflectie- en focusgroepen hoort hierbij.
  • Drempelonderzoek bij de betrokken organisaties : dit omvat een schriftelijke rapportage (op micro-, meso-, en macroniveau) aan de hand van de 9B’s ( bekendheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, …) via een vragenlijst, gevolgd door diepte-interviews én een (schriftelijke) reflectie vanuit de ervaringsdeskundige. Per B worden de gemeenschappelijke drempels, noden, krachten in beeld gebracht en de impact vanuit de bril van de doelgroep neergeschreven. Uiteindelijk komt er een schriftelijk rapport waarbij er nieuwe acties worden voorgesteld en er kan worden ingezet op nieuwe partnerschappen. Zo zal er worden ingezet op een digitaal aanmeldingsformulier (GBO aanmeldingsformulier Pajottenland | Eerstelijnszones), een supervisiemoment m.b.t. vraagverheldering het ontwikkelen van een digitaal aanmeldingsformulier, het ontwikkelen van een vormingsbeleid warm-en krachtgericht onthaal voor onthaalmedewerkers,

Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen